Рекламни материали

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

 Интензивно изучаван чужд език: Немски език

Ученикът ще притежава знания и умения за:

 • изучаване организацията и технологията на застрахователната и осигурителната дейност;
 • основни понятия в застрахователното и осигурителното законодателство;
 • подготовка за сключване на сделки и тяхната реализация;
 • изучаване на информационни системи в застраховането и социалното осигуряване;
 • управление на застраховането и социалното осигуряване;
 • застрахователно и осигурително счетоводство;

Възможности за реализация

Завършилите специалността могат да работят в застрахователни и презастрахователни дружества и компании, пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни фондове, държавни и обществени институции.


ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 Интензивно изучаван чужд език: Английски език

 Ученикът ще притежава:

 • разширени познания по общи икономически дисциплини;
 • основни познания в сфери, косвено свързани с икономиката;
 • общи и специални знания в областта на счетоводство, финансово-стопанския анализ на предприятието, данъчния контрол, управленското счетоводство, одита;
 • профилирани знания и умения чрез обучение по специализирани дисциплини;

и умения за:

 • прилагане на комплексно получените общотеоретични и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводните системи в държавните структури, частните фирми и др.;
 • организиране на счетоводната и финансовата дейност във фирмата;
 • боравене с нормативната уредба на страната.
 • извършване на съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
 • съблюдаване на нормативите за контрол върху финансовите средства на предприятието.

Възможности за реализация

Завършилите специалността могат да работят в частния и обществения сектор: във фирми, банки, инвестиционни фондове, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни дружества, държавни и обществени институции.МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Интензивно изучаван чужд език: Немски език

 Ученикът ще притежава знания за:

 • нормативната уредба;
 • организационно-управленската структура на митническата и данъчната администрация;
 • банкови, застрахователни, митнически данъчни и търговски документи;
 • правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията;
 • процедурите за извършване на данъчни проверки и регистрации;
 • механизмите на данъчното облагане;
 • митнически режими и видове контрол;
 • информационни технологии и програмни продукти;
 • правила и особености при създаването на професионални контакти и делова кореспонденция.

и умения за:

 • прилагане на нормативната уредба;
 • разчитане и обработване на митнически, данъчни, банкови и счетоводни документи;
 • правилно обработване, сортиране, класиране и съхранение на документацията;
 • изготвяне на протоколи, справки, сведения;
 • попълване на унифицирани и стандартни форми;
 • начисляване на мита, данъци, такси, комисионни;
 • работа с компютър и осъществяване на комуникация на чужд език.

 Възможности за реализация

Специалността осигурява широко поле за професионална реализация като митнически и данъчен посредник.


ИКОНОМИКА и МЕНИДЖМЪНТ

Интензивно изучаван чужд език: Английски език

Ученикът ще притежава знания за:

 • прилагане на съвременни технологии за управление на малки и средни фирми;
 • осчетоводяване и анализ на икономическа информация;
 • работа с компютърна техника;
 • особеностите в управлението на стопанската дейност;
 • функциониране на фирмите в пазарните условия;
 • планиране и организиране дейността на фирмата;
 • организацията и управлението на труда във фирмата;
 • методите за вземане на решения;
 • взаимоотношенията на фирмата с финансови и нефинансови институции;

 и умения за:

 • прилагане на съвременни технологии за управление на малки и средни фирми;
 • осчетоводяване и анализ на всякакъв вид икономическа информация;
 • работа с компютърна техника;

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да:

 • бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия;
 • се реализират във фирми с различен предмет на дейност, като участват в планирането на дейността на предприятието и извършват проучвания ;
 • ръководят собствена фирма.