План-прием

Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година Вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия.
Всички си задавате въпроси като:
      “Какъв искам да стана ?”,
      “Какви са моите силни и слаби страни?”,
      “Къде и как да реализирам мечтите си?”.
Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.

Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от Вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха Ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

 НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!

Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез съвременна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласни дейности, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура.

Във Финансово-стопанска гимназия ”Васил Левски” Вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят, да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2022/2023 година

Професии и специалности, по които ще се извършва прием

4 паралелки с интензивно или разширено изучаване на чужд език (английски или немски)

Код Професия Код Специалност Форма на обучение Срок на обучение Брой ученици Чужд език
482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 г. 26 Интензивно изучаван английски език
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 г. 26 Интензивно изучаван английски език
482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 г. 26 Разширено изучаван английски език
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 г. 26 Разширено изучаван немски език

Рекламни материали 2022/2023 учебна година


Веднага след обявяване на резултатите –  до 28.06.2022 г, кандидат-гимназистите трябва да са готови с необходимите документи за приема след 7. клас.

Ето и по-важната информация за сроковете, с които да се съобразят:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. се осъществява в периода 05-07 юли 2022 г., вкл. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 -27 юли 2022 г., вкл.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление:
– онлайн кандидатстване или
– чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

 • входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
 • въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
 • заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8. клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
 • попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
 • ако ученикът кандидатства за професионални паралелки (ФСГ „Васил Левски“), задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
 • за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
 • въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
  Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2022 г.
 • Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 13 до 15 юли 2022 г., вкл., като подават следните документи:
  • заявление до директора
  • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия
  • Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап до 16 юли 2021 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
  • Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2022 г., като записването е до 22 юли 2022 г. в училището, в което са приети.
  • Подаване на документи за участие в III етап на класиране 26-27 юли 2022 г.
  • Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2022 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 01-02 август 2022 г., вкл.

   ВАЖНО!

  • Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
   1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
   2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
   3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
   4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

   Съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ