План-прием

ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2017/2018 година

Рекламни материали

ОБЯВА

Рекламна дипляна

Професии и специалности, по които ще се извършва прием

344010 Оперативен счетоводител 3440101 Оперативно счетоводство дневна 5 г 26 АЕ
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 г 26 НЕ
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 г 26 АЕ
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело дневна 5 г 26 НЕ

 Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език


Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища, утвърден със Заповед № РД 09-353/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  актуализиран със Заповед № РД 09-1035/29.07.2016 г. и Заповед № РД 09-1984/12.12.2016 г.

НАРЕДБА № 10 ОТ 1.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – В сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г.

В глава ЧЕТВЪРТА се разглежда държавния план-прием след 7. клас.

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Проверка на резултатите и класирането на кандидатите, прием след завършен 7. клас – вижте тук