Училищна документация

  Документи за учебната 2018/2019 уч. год.

Правила за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – втори срок на учебната 2018/2019 год.
Етичен кодекс
Стратегия за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Годишен план да дейността на училището
Училищен учебен план 2018/2019 год.
Форми на обучение
Правилник за вътрешния трудов ред
Mерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Вътрешни правила за работна заплата


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

VIII „а“ клас – „Застрахователно и осигурително дело“ с интензивно изучаване на немски език – изтегли
VIII „б“ клас – „Оперативен счетоводител“ с интензивно изучаване на английски език – изтегли
VIII „в“ клас – „Митническа и данъчна администрация“ с интензивно изучаване на немски език – изтегли
VIII „г“ клас – „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език – изтегли 

Училищен учебен план 11. и 12 клас – разпределение на часовете по задължително избираема подготовка – изтегли


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Инфо 136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задължително предучилищно образование – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование.
Инфо 143 – Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен на клас, етап или основна степен на образование.
Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. 2
Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
Инфо 154 – Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация.
Инфо 155 – Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна година.
Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – в сила от учебната 2021-2022 учебна година.


Графици

График – класни работи през II учебен срок на учебната 2018/2019 год. – изтегли
Графици – контролни работи през II учебен срок на учебната 2018/2019 год.
VIII клас               IX клас             X клас             XI клас            XII клас


ЗАПОВЕДИ

2018/2019 уч. год.

  1. Заповед за определяне формите на обучение
  2. Заповед за определяне начало и край на учебния ден
  3. Заповед за определяне на почивките между учебните часове
  4. Заповед за определяне на класните ръководители
  5. Заповед за утвърждаване на график за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – изтегли
  6. Заповед за определяне на дежурни учители
  7. Заповед за утвърждаване график за консултации

Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок 2018/2019 уч. година – изтегли


БЮДЖЕТ

Утвърден бюджет

Отчети


Състезания

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учебната 2018/2019 година,  утвърдени със Заповед № РД-09-469 от 13.09.2018 г. на министъра на младежта и спорта.


Свободни места – по класове и специалности


УЧЕБНИЦИ

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти,  които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД 09-377/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка:  Учебниците за X клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебните комплекти* по чужд език по учебни програми за постигане на нива от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система