Училищна документация

  Документи за учебната 2017/2018 уч. год.

Правила за стипендии втори срок 2017/2018

Етичен кодекс
Стратегия за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Годишен план да дейността на училището
Училищен учебен план 2017/2018 год.
Форми на обучение
Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила за работна заплата


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

VIII „а“ клас – „Застрахователно и осигурително дело“ с интензивно изучаване на немски език – изтегли
VIII „б“ клас – „Оперативен счетоводител“ с интензивно изучаване на английски език – изтегли
VIII „в“ клас – „Митническа и данъчна администрация“ с интензивно изучаване на немски език – изтегли
VIII „г“ клас – „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на английски език – изтегли 

Училищен учебен план 11. и 12 клас – разпределение на часовете по задължително избираема подготовка – изтегли


Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи


Графици

График – класни работи през I учебен срок на учебната 2017/2018 год. – изтегли
Графици – контролни работи през I учебен срок на учебната 2017/2018 год.
VIII клас       XI клас
IX клас         XII клас
X клас


ЗАПОВЕДИ

  1. Заповед за определяне формите на обучение
  2. Заповед за определяне начало и край на учебния ден 
  3. Заповед за определяне на почивките между учебните часове 
  4. Заповед за определяне на класните ръководители
  5. Заповед за утвърждаване на график за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
  6. Заповед за определяне на дежурни учители
  7. Заповед за утвърждаване график за консултации

Седмично учебно разписание за I учебен срок 2017/2017 уч. година – изтегли


Утвърден бюджет

Отчети

Състезания

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година,
утвърден със Заповед № 09-5212 от 14.09.2017 г.

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Свободни места – по класове и специалности

СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-982/24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката. Учебниците за  VIII клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата.

СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти за II клас, на учебниците за VI клас и за VIII клас, на учебните комплекти по чужд език за постигане на ниво от общата европейска езикова рамка, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 год.,  утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.