Училищна документация

  Документи за учебната 2019/2020 уч. год.

Стратегия за развитие на ФСГ 2016-2020 г.
Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила за работна заплата
Правилник за дейността на гимнaзията
Годишен план и график на заседанията на ПС 2019-2020
Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение
Училищна програма за повишаване качеството на образование
Правилник за осигуряване на ЗБУТ
Процедура при налагане санкции на ученици
Правила за работа с електронен дневник
Вътрешни правила за обработване на лични данни

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно обрзование
Вътрешни правила за организиране и провеждане на занимания по интереси

Правила за ученически туристически пътувания с обща цена
Вътрешни правила за организиране участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или други институции, в училище или ивън него

Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ Добрич и ДСП – Добрич по отношение осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците
План зa рaбoтa пo мeхaнизма за противодействие на тoтмoза
Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
Училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците

Правилник за пропускателния режим
Правила за действие при подаване на анонимен телефонен сигнал
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция
Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
Вътрешни правила за мерките срещу изпиране на пари
Вътрешни правила за достъп до информация
Инструкция за използване на информационните системи


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищен учебен план за учебната 2019-2020 година – VIII – XII клас.

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Инфо 136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задължително предучилищно образование – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование.
Инфо 143 – Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен на клас, етап или основна степен на образование.
Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. 2
Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
Инфо 154 – Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация.
Инфо 155 – Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна година.
Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – в сила от учебната 2021-2022 учебна година.


Графици

График – класни работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 год. – изтегли
Графици – контролни работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 год.


ЗАПОВЕДИ

2019/2020 уч. год.

  1. Заповед за определяне формите на обучение
  2. Заповед за определяне начало и край на учебния ден
  3. Заповед за определяне на почивките между учебните часове
  4. Заповед за определяне на класните ръководители
  5. Заповед за утвърждаване на график за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – изтегли
  6. Заповед за определяне на дежурни учители
  7. Заповед за утвърждаване график за консултации

Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок 2019/2020 уч. година – изтегли


БЮДЖЕТ

Утвърден бюджет

Отчети


Състезания

 


Свободни места – по класове и специалности


УЧЕБНИЦИ

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти,  които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД 09-377/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка:  Учебниците за X клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебните комплекти* по чужд език по учебни програми за постигане на нива от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система