План-прием 2024/2025

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 08.07.2024г. – 10.07.2024г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път в Единната информационна система за изпити и прием (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки (ФСГ „Васил Левски“) е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Определените училища-гнезда за област Добрич са, както следва:
– ОУ „Христо Ботев”, гр. Добрич, ул. „Цар Самуил” № 14;
– ОУ „Антим Ⅰ”, гр. Балчик, ул. „Дунав” № 16;
– ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17;
– ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;
Работно време на комисиите в училищата-гнезда: от 8,00 до 18,00 часа. В посочените училища-гнезда могат да се подават заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили ⅤⅠⅠ клас или къде желаят да продължат образованието си в областта.

Упътване за учениците след 7 клас-2024

Online кандидатстване след 7 клас 2024

Г Р А Ф И К на дейностите по приемането на ученици след  завършен VII клас за учебната 2024-2025

ДЕЙНОСТИ СРОК
НВО по Български език и литература 19 юни 2024 г.
НВО по Мaтематика 21 юни 2024 г.
Подаване на документи за приема на ученици 08-10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15- 17 юли 2024 г.
Записване на втори етап на класиране 22-24 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 -29 юли 2024 г.
Записване на трети етап на класиране 31 юли и 01 август

2024 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 5-6 август 2024 г.
Записване на четвърти етап на класиране 8-9 август 2024 г.

Прием 2023/2024

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023г. – 07.07.2023г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път в Единната информационна система за изпити и прием (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки (ФСГ „Васил Левски“) е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

УЧИЛИЩА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Приемането на документи за участие в първи и в трети етап на класиране, във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. за област Добрич ще се осъществява в училищата – гнезда както следва:

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Добрич, ул. „Цар Самуил” № 14;
– ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 6;
– ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17;
– ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;
Работно време на комисиите в училищата-гнезда: от 8,00 до 18,00 часа. 

2022/2023 учебна година

График и работно време на комисията по прием на ученици в 8 клас

във ФСГ „Васил Левски“

Работно време на комисията: 8:00 – 17:00 часа

Членовете на комисията записват приетите ученици в регистрационната книга след приети документи:

 1. Заявление до директора.
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование.
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.
 4. Попълнен именник.

Ето и по-важната информация за сроковете, с които да се съобразят:

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 -27 юли 2022 г., вкл.

Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година Вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия.
Всички си задавате въпроси като:
      “Какъв искам да стана ?”,
      “Какви са моите силни и слаби страни?”,
      “Къде и как да реализирам мечтите си?”.
Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.

Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от Вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха Ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

 НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!

Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез съвременна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласни дейности, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура.

Във Финансово-стопанска гимназия ”Васил Левски” Вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят, да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2022/2023 година

Професии и специалности, по които ще се извършва прием

4 паралелки с интензивно или разширено изучаване на чужд език (английски или немски)

Код Професия Код Специалност Форма на обучение Срок на обучение Брой ученици Чужд език
482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 г. 26 Интензивно изучаван английски език
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 г. 26 Интензивно изучаван английски език
482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 г. 26 Разширено изучаван английски език
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 г. 26 Разширено изучаван немски език

Рекламни материали 2022/2023 учебна година


Веднага след обявяване на резултатите –  до 28.06.2022 г, кандидат-гимназистите трябва да са готови с необходимите документи за приема след 7. клас.

Ето и по-важната информация за сроковете, с които да се съобразят:

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. се осъществява в периода 05-07 юли 2022 г., вкл. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 -27 юли 2022 г., вкл.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление:
– онлайн кандидатстване или
– чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

 • входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
 • въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
 • заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8. клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
 • попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
 • ако ученикът кандидатства за професионални паралелки (ФСГ „Васил Левски“), задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
 • за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
 • въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
  Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12 юли 2022 г.
 • Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 13 до 15 юли 2022 г., вкл., като подават следните документи:
  • заявление до директора
  • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия
  • Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап до 15 юли 2022 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
  • Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2022 г., като записването е до 22 юли 2022 г. в училището, в което са приети.
  • Подаване на документи за участие в III етап на класиране 26-27 юли 2022 г.
  • Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2022 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 01-02 август 2022 г., вкл.

   ВАЖНО!

  • Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
   1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
   2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
   3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
   4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

   Съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ