Валидиране

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.
Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда.
Валидирането се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Гимназията извършва валидиране по професии по които е провеждано и в момента се провежда обучение.


Нормативна уредба

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. За условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)