„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През 2023/2024 учебна година нашето училище  отново се включи в Проект BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Тренинги

Нашите ученици ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран от МОН.

Предвидените дейности са пряко свързани както с превенция, така и с преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училищата. Обучения могат да се осъществяват от външни специалисти, подпомогнати от класните ръководители, за реакция при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, бедствия и др. Дейностите по проекта ще се реализират пилотно в училища с иновации в гражданското образование, като идеята е добрите практики да бъдат въведени и приложени и в останалите образователни институции.

График по проект равен достъп – ноември 2023 г

През 2022/2023 учебна година нашето училище  отново се включи в Проект BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проектът има за цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

Проведени обучения  в периода октомври-ноември:

  • Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в електронна среда: обучени са 74 ученици от осмите класове, разпределени  в 12  групи
  • Дейност 3: 6 новопостъпили учители в  една група

по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за придобиване или усъвършенстване на умения им за обучение на учениците в обучение от разстояние в елекронна среда.


Учебна 2021/2022 година

До момента по Дейност 1 на проекта сме получили 40 броя лаптопи за ученици, 9 броя лаптопи за учители и 1 шкаф за зареждане на лаптопи, които са доставени в училището. Голяма част от лаптопите се използват пълноценно и са предоставени за ползване от учители и ученици, които са имали необходимост от тях по време на обучение в ОРЕС. Част от лаптопите се използват в класните стаи по време на ротационен принцип или за включване на отделни ученици в класовете, които присъстват в час онлайн.

Проведени обучения  през в началото на учебната година на: 47 ученици от осмите класове, разпределени  в 9  групи по Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в електронна среда; на 6 новопостъпили учители в  една група по Дейност 3 от проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за придобиване или усъвършенстване на умения им за обучение на учениците в обучение от разстояние в елекронна среда.