Полезни връзки

1. Българските институции

2. МОН – Център за контрол и оценка на качеството на образованието

3. МОН – Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

4. МОН Европейски образователни програми – Център за развитие на човешките ресурси

5. МОН – Дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“

6. МОН – Сайт за Държавните зрелостни изпити „За матурите“

7. МОН – Регистър на дипломи за завършено средно образование – проверка на данните, справки

8. МОН – Регистър на дипломи за средно образование – достъп за училищата

9. МОН – Справка за съответствие спрямо данните от ГРАО и НАП

10. МОН – Делегирани бюджети

11. МОН – Учебници

12. МОН – Олимпиади и състезания, изпитни материали и решения

13. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

14. Национална агенция за професионално образование и обучение

15. Държавна агенция за закрила на детето

16. Национален образователен портал

17. Знам.bg

18. Софийски университет „св. Климент Охридски“ – факултет по математика и информатика

19. Софийски университет – Департамент за информация и усъвършенстване на учители

20. Шуменски университет „еп. Константин Преславски“ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. Варна

21. Български образователен портал 

22. Портал за обществени консултации

23. Да пишем правилно

24. Класация на най-добрите училища в България