Полезни връзки

1. Министерство на образованието и науката
2. МОН – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
3. МОН – Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
4. МОН Европейски образователни програми – Център за развитие на човешките ресурси
5. Регионално управление на образованието – Добрич
6. Национална агенция за професионално образование и обучение
7. Държавна агенция за закрила на детето
8. Софийски университет „св. Климент Охридски“ – факултет по математика и информатика
9. Софийски университет – Департамент за информация и усъвършенстване на учители
10. Шуменски университет „еп. Константин Преславски“ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. Варна
11. Портал за обществени консултации
12. Да пишем правилно
13. МОН – регистри
14. МОН – програми и проекти
15. Национален инспекторат по образованието