Проект „Ученически практики“

uchenicheski praktiki

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА

В практиките се включват ученици на възраст от 16 до 21 г., обучавани във всички форми от професионалните гимназии, от общообразователните училища с паралелки за обучение по професии и от професионалните колежи, които по време на практиката не са в трудови правоотношения. Практиката е с продължителност 240 астрономически часа.
За организиране и провеждане на практиките във всяко училище се сформира Екип по проекта, който включва:
Функционален експерт организатор ученически практики – училищен директор.
Училищен финансист – лице, което работи в счетоводството на училището с опит във финансово счетоводни дейности, доказана ефикасност при изпълнението на сроковете и текущото планиране на плащания.
Консултант/консултанти на учениците за избор на практика – помощник директор по учебно-производствената дейност или учител по професионално образование и обучение от съответното училище или професионален колеж.
Наблюдаващ учител – учител по теория или практика на професията от съответното училище или професионален колеж.
За провеждане на практиките организацията – партньор предлага

Наставник –който работи във фирмата, с опит по професията, отлично познаващ условията на труд.

Цели

  • Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.