Рекламни материали

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

 


Икономическа информатика

• Специалност: 4820101 „Икономическа информатика”;
• Професия: 482010 „Икономист – информатик”;
• Професионално направление: 482 „Приложна информатика“
• Интензивно изучаване на английски език
• Дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение;
• Балообразуване: 2 x НВО Мат + 2 х НВО БЕЛ + БЕЛ + ИТ.

Можете да изтеглите учебния план от тук

 Специалността отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса.
Тази специалност се утвърждава като една от най-търсените и предпочитани в нашата гимназия. Бизнес приложенията на компютърната текстообработка, електронните таблици, базите от данни, компютърното представяне на информацията пред бизнес партньори, използването на технологии, базирани на интернет, програмирането, проектирането и реализирането на фирмени уеб страници са сред основните дисциплини, включени в учебния план на специалността. Единствено ФСГ „Васил Левски“ предлага обучение в специалност, подготвяща икономически кадри, които познават и прилагат компютърните науки.
Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.
Цели на обучението:
Основна цел на IT мениджмънта е да генерира стойност, посредством използване на технологии. За да бъде постигнато това бизнес стратегиите и технологията трябва да бъдат еднакво приоритетни. Обучението по професията „Икономист-информатик“ цели формирането на теоретични познания в областта на икономиката, теоретични познания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии във всички сфери на икономиката.
Целта е учениците, завършили специалността „Икономическа информатика“, да могат да:
• Прилагат начините за безопасна работа с компютърни системи и мрежи;
• Работят на всякакви компютърни системи и мрежи;
• Разработват и използват приложен софтуер
• Изготвят краткосрочна и дългосрочна визия за технологичните нужди и цели на компанията
• Разработват проекти, съчетаващи бизнес целите с оптималното използване на технологичните ресурси на организацията
• Използват възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи
• Използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни статистически и финансови справки, отчети, презентации и др.
• Използват специализирани приложни програми за управление на счетоводството на организации/фирми и подразделенията им, за управление на персонала, за човешките ресурси и др.
• Да управляват IT ресурсите на организацията в съответствие с нейните нужди и приоритети
• Познават и използват възможностите на Интернет във всички области на икономиката и съвременния бизнес
• Създават и използват web приложения съгласно маркетинговата стратегия на организацията, електронните системи за бизнес, търговия и услуги

Професионална реализация:
Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Придобилият трета степен на професионална квалификация получава Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.
Съчетанието на знания от двете от най-атрактивни области – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.
Придобилите професия „Икономист- информатик” могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват собствен бизнес.


ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

Специалност: 3440301 „Оперативно счетоводство”;
• Професия: 344030 „Оперативен счетоводител”;
• Професионално направление: 344 „Счетоводство и данъчно облагане“
• Интензивно изучаване на английски език
• Дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение;
• Балообразуване: 2 x НВО Мат + 2 х НВО БЕЛ + БЕЛ + География.

Можете да изтеглите учебния план от тук

Оперативният счетоводител е квалифициран специалист в областта на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол. В условията на пазарното стопанство счетоводството е основна стопанска и информационна система за анализ и вземане на най-важните управленски решения в икономическата дейност на всеки пазарен субект. Специалността е подходяща за тези, които търсят своето развитие в областта на бизнеса и икономиката.

Получените професионални компетенции в края на обучението включват:

 • Разширени познания по общи икономически дисциплини;
 • Основни познания във сфери, косвено свързани с икономиката;
 • Общи специални знания в областта на финансовото счетоводство, теорията на контрола, финансово-стопанския анализ на предприятието, управленското счетоводство, данъчния контрол;
 • Профилирани знания и умения чрез обучение по специализирани дисциплини;
 • Комплексно прилагане на изучените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводните системи в държавните структури, частните фирми и т.н.;
 • Познаване на едностранното и двустранното счетоводство, отразяването и движението на средствата и източниците на тяхното формиране;
 • Организиране на счетоводната, финансовата дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието, фирмата;
 • Осъществяване на счетоводния процес в неговата пълна завършеност;
 • Изграждане и анализиране на финансовите отчети на предприятието, фирмата;
 • Боравене с нормативната уредба на страната;
 • Съблюдаване на нормативите за контрол върху финансовите средства на предприятието, фирмата.

Възможност за професионална реализация:

– Приложни финансово-счетоводни специалисти,
– Счетоводител в производствени, търговски, бюджетни, банкови и др. предприятия и фирми,
– Специалист по финансово-счетоводна информация.
– Счетоводителят се реализира във всички държавни, общински, кооперативни и частни предприятия, банки, финансови институции, застрахователни и презастрахователни дружества, финансово-счетоводни къщи и др.


 Електронна търговия 

Специалност: 4820401 „Електронна търговия”;
• Професия: 482040 „Организатор интернет приложения”;
• Професионално направление: 482 „Приложна информатика“
• Разширено изучаване на английски език
• Дневна форма на обучение, 5 години срок на обучение;
• Балообразуване: 2 x НВО Мат + 2 х НВО БЕЛ + БЕЛ + ИТ

Можете да изтеглите учебния план от тук

Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност. Е-търговия е необратим процес, тъй като, тя е проникнала дълбоко в съвременните бизнес структури. Обект на електронна търговия, са самите фирми, които продават стоки, услуги и продукти по електронен път. Икономическите ползи за участниците в електронната търговия са:

 • Равни възможности за достъп до пазара на малки и големи фирми;
 • Глобално присъствие на всички пазари на доставчиците и клиентите;
 • Непрекъсната работа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • Възможност за бързо изпреварване на конкурентите;
 • Съкращаване на операционните разходи, разходите за поддръжка на традиционни магазини, за обмен на информация, за маркетинг, осъществяване на транзакции, реклама и др.;
 • Потенциална възможност за бързо нарастване на клиентите;
 • Персонализация на процеса на обслужване на клиентите;
 • Разрешаване на проблемите с разстоянията;
 • Увеличаване на прозрачността на пазарите и др.

Специалността „Електронната търговия“ е съвременна и атрактивна специалност, в която учениците придобиват знания както в областта на икономиката, така и в областта на компютърните науки.
Обучението по специалността съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

След завършване нашите възпитаници ще могат да:

 • Създават електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия.
 • Определят необходимото ниво на сигурност на приложенията
 • Проектират, разработват, поддържат електронни продукти за решаване на разнообразни бизнес задачи;
 • Разработват програмен код с използване на подходящи алгоритми и структури от данни;
 • Използват възможностите за създаване на динамични сайтове в Интернет и публикуват готовите проекти в интернет;
 • Работят със системи за eлектронни разплащания;
 • Ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
 • Вземат аргументирани решения в областта на информационните и комуникационни технологии и електронния бизнес;
 • Създават рекламни и печатни материали.
 • Имат създадени умения за работа в екип, проявяват отговорност, комуникират ефективно с колегите си и с клиенти, спазват срокове, имат творческо и аналитично мислене, могат бързо да се адаптират към нови задачи, да се справят с критични ситуации

Възможна реализация: Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти.

Завършилите специалността ще могат да работят като:

 • Графичен и мултимедиен дизайнер;
 • Специалист по информационни и комуникационни технологии;
 • Системни анализатори;
 • Софтуерни разработчици;
 • Приложни програмисти;
 • Специалисти по компютърната печатна графика.