Учители – документи

Важно за новата учебна година!

НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
В сила от 08.12.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г.

Раздел V. Годишно тематично разпределение

Чл. 10. Годишното тематично разпределение представлява дидактически план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението за постигане на очакваните резултати и за придобиване на общообразователната подготовка в съотвествие с предвиденото в учебния план.
Чл. 11. Годишното тематично разпределение има съществена роля за ритмичното разпределение на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за планиране на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма.
Чл. 12. Годишното тематично разпределение по учебен предмет има следната структура:

  1. разпределение на темите, компетентностите като очаквани резултати от обучението и новите понятия според учебната програма по учебни седмици за всеки от учебните срокове;
  2. контекст и дейности за всяка урочна единица;
  3. методи и форми на оценяване по теми и/или раздели.

Чл. 13. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас, като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.
Чл. 14. Годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна година и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.
Чл. 15. Годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране при възникнали обстоятелства от обективен характер и промените се осъществяват при условията и по реда на чл. 13 и 14.
Чл. 16. Годишното тематично разпределение подлежи на контрол от страна на директора на училището, на регионалното управление на образованието и на Министерството на образованието и науката.

2016-06-19_2147

2016-06-19_2148

Примерно разпределение на учебното съдържание по география за за 9. клас

Примерно разпределение на учебното съдържание по география за за 10. клас

    от издателство „Булвест 2000“.


Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Инструктажи за служебните лица 

1. Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език – изтеглете от тук

2. Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със специални образователни потребности – изтеглете от тук

3. Инструктаж за квестора на ДЗИ – изтеглете от тук


Педагогически характеристики

1. Вариант № 1  – изтеглете от тук

2. Вариант № 2  – изтеглете от тук

3. Вариант № 3  – изтеглете от тук

4. Вариант № 4  – изтеглете от тук

5. Вариант № 5  – изтеглете от тук