Иновативно училище

 На основание Заповед №601 на Министерския съвет от 17-ти август 2022 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2022/2023 година, Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” получи статут на иновативно училище.

Основният фокус в иновативната ни програма е насочен към иновации в професионалното образование. Продължителността на иновацията е четири години. Вниманието ни е насочено към развитие на креативното мислене у учениците, повишаване интереса им към учебния процес, тяхната ангажираност в учебните часове, възможност да усъвършенстват отделни компетентности от професионалната подготовка в съответствие с индивидуалните интереси.

От учебната 2022/ 2023 година в 8.а и 8.г класове е въведен нов учебен предмет “Икономика на домакинството”, който се изучава във ФУЧ.

Иновативни училища

Иновации в действие 2022/2023 година