Откриване на учебната 2021-2022 година

Уведомяваме всички ученици, учители и родители, че откриването на Новата учебна 2021/2022 година ще се проведе на 15 септември 2021 год.:

от 10,00 часа за учениците от VIII и XII клас

от 11.00 часа за учениците от IX, X и XI клас в двора на гимназията!

Очакваме Ви! Добре дошли!

Родителски срещи – VIII клас

Ръководството на гимназията съобщава, че на 13.09.2021 год. от 17.30 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на новопостъпилите ученици.

VIII „а“ клас – спец. „Икономическа информатика“, класен ръководител Йоана Кирова
VIII „б“ клас – спец. „Оперативно счетоводство“, класен ръководител Петя Йорданова
VIII „в“ клас – спец. „Електронна търговия“, класен ръководител Божидар Янков

Важно, за всички родители на ученици, записани в осми клас за учебната 2021-2022 г.!

Уважаеми родители,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
Заявление-декларация. То може да бъде получено лично в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) или изтеглено от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк:  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване;
удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление.       Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

   Помощта се отпуска на две части. Първата половина – 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а втората половина – 150 лв. – в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват и в случай, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg.

Писмо от агенция „Електронно управление“

184 години от рождението на Васил Левски

На 18 юли честваме рождението на Васил Левски. Вече 184 години Апостолът продължава да е нашата мярка за човечност. Води ни, коригира ни, кара ни да сме отговорни към идеалите, обективизма и реализма му.
Дълбок поклон, Апостоле!

Откриване на учебната 2020/2021 година

Официално откриване на учебната година няма да има, поради пандемията COVID-19.

Ще посрещнем новите ученици от осми клас на 15.09.2020 год. (вторник) от 9.30 ч. в двора на училището.

Учениците от другите класове трябва да се явят в училище на 15.09.2020 г. по график, съобщен от класните ръководители.