Имаме одобрен нов проект по Еразъм+ Ключова дейност 1

         

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ град Добрич подаде две проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 01 февруари 2018г.

Резултатите от селекцията вече са публикувани и са отлични за нашата гимназия.

Единият проект – 2018-1-BG01-KA101-047253  „Три стъпки към по-качествено професионално образование“ е одобрен с 83 точки и финансиране за 19 030 евро, започва реализация от дата 01.06.2018г.

Другият проект 2018-1-BG01-KA102-047240 -„Икономистите от град Добрич на международна практика“ е включен в резервите със 74 точки с одобрено финансиране  58743 евро. Този проект едва ли ще получи финансиране през тази година поради недостиг на средства. Екипът ще го преработи и допълни, и се надяваме, че през  2019 година да бъде одобрен и финансиран.

По Ключова дейност 2 към дата е 21.03.2018г., сме подали 4 проектни предложения по КА229, Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищното образование”, проекти само между училища. които очакват оценка:

  1. Коодинатор – Полша, „Never-ending Improvements Create Educational
    Results“ (NICER), с началана дата 1.09.2018г.
  2. Координатор – Италия, SAVING THE SEA, с началана дата 1.09.2018г.
  3. Координатор – Румъния, „WHY SMART DEVICES WILL MAKE EDUCATION SMARTER?“, с началана дата 1.09.2018г.
  4. Координатор – Турция, „Innovative-Creative-Entrepreneurial Products“ (ICEP) , с началана дата 1.09.2018г.

По Ключова дейност 2 към дата е 21.03.2018г., сме подали 1 проектно предложения по  KA201 – „Strategic Partnerships for school education“, което очаква оценка:

  1. Коодинатор – Полша, „The use of Google tools and Mobile apps in the teaching-learning process „, с началана дата 1.09.2018г.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани през август. Да стискаме палци за финансирането на поне един от всички подадени нови проекти, които ще започнат изпълнение на дейностите през следващата учебна година и са с продължителност 24 месеца.

Да не забравяме и изпълнението на дейностите по  проекта „RAINBOW – Right Attitude In Building Our World“, който ще приключи на 30.08.2019г.

Вашият коментар