Нормативни документи

Нормативни документи

Училищна документация 2022/2023

 1. Училищна документация утвърдена със заповед на Директора на ФСГ „Васил Левски“
 2. СТРАТЕГИЯ НА ФСГ Васил Левски за 2023-2028 г.
 3. Стратегия за управление на риска (ЗФУКПС)
 4. Етичен кодекс
 5. Вътрешни правила за работна заплата
 6. Правилник за вътрешния трудов ред
 7. Годишен план и график на заседанията на педагогическия съвет
 8. Правилник за дейността на училището
 9. План за контролната дейност на директора
 10. План за контролната дейност на заместник директорите
 11. Програма за здравно образование
 12. План на комисията за ритуали, тържества и празници
 13. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
 14. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията
 15. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
 16. План за класификационната дейност
 17. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
 18. Наредба за документите и документооборота
 19. Класификационна схема
 20. Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ и социално подпомагане
 21. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
 22. Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси
 23. Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции
 24. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образувание
 25. Инструкция за използване на информационните системи от учителите и служителите във ФСГ
 26. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
 27. Правила за използването на електронен дневник във ФСГ
 28. Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия
 29. План за дейността на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
 30. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на ФСГ
 31. Вътрешни правила за работата на групата по условия на труд
 32. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури във ФСГ
 33. Инструктаж на учениците от ФСГ за осигуряване на безопасността и здравето им по време на учебни занятия
 34. Инструктаж на учители, служители и ученици за работа в реална среда при условия на COVID-19
 35. Начален инструктаж, програма, инструктаж на работните места, програма периодичен инструктаж. Инструкция за безопасност при експлоатация на електрически уреди и инсталации. Инструктаж за безопасност и здраве при провеждане на занятия по физическо възпитание и спорт
 36. Инструкция за безопасна работа с водогрейни котли с ниско налягане
 37. Противопожарна инструкция
 38. Инструкция по документооборота на ФСГ
 39. Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни
 40. Превенция и контрол в условия на КОВИД
 41. Училищна програма за повишаване на качеството на образование
 42. Номенклатура на делата със срокове на съхраняване
 43. План за работа на групата по условие на труд
 44. План за сигурност при противодействие на тероризма
 45. План за работа по механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците във ФСГ
 46. Правила за ученическите пътувания с обща цена, организирани от ФСГ
 47. Правила за организирането и провеждането на вътрешно институционалната квалификация на персонала
 48. Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди във ФСГ
 49. Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал
 50. Правила за получаване на стипендии
 51. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците
 52. Правилник за дейността на обществения съвет
 53. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 54. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
 55. Правилник за пропускателния режим
 56. Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение
 57. Планове на МО
 58. Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина
 59. Процедура за издаване на дубликати на дипломи
 60. Вътрешни правила за водене на регистри по ЗЗЛД
 61. Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби
 62. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната година
 63. План програма за наставничество
 64. Процедура по налагане на санкции и мерки на ученици
 65. Спортен календар
 66. Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора