Нормативни документи

Нормативни документи

1. Закон за Народната просвета – отменен, вижте тук

2. Закон за степента на образование, общо образователния минимум и учебния план – отменен, вижте тук

3. Закон за професионалното образование и обучение – вижте тук

4. Списък на професиите – вижте тук

5. Правилник за прилагане закона за народната просвета – отменен, вижте тук

6. Наредба № 2/18.05.2000 г. За учебното съдържание – вижте тук

7. Наредба № 3/15.03.2003 г. За системата за оценяване – вижте тук

8. Наредба № 3/18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и редът за определяне на … – отменена, вижте тук

9. Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета – отменена, вижте тук

10. Наредба № 5/29.12.1996 г. за повишаване квалификацията на педагогическите кадри … – отменена, вижте тук

11. Наредба № 6/28.5.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум … – отменена, вижте тук

12. Наредба № 1/9.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена – отменена, вижте тук

13. Колективен трудов договор за системата на средното образование – 2014 г.

14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33 от 15.02.2013 год. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – вижте тук, тук

15. НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ, новото в Наредбата

16. График на учебното време