Услуги

Образци на документи на предоставени услуги от училища и детски градини

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен на клас, етап или основна степен на образование.

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Инфо 155 – Издаване  на Удостовр за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална  квалификация

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна година

Инфо 157 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година