Училищна документация

Документи за учебната 2023/2024 год.

Учебници и учебни помагала Заповед

Училищна документация 2023/2024

 1. СТРАТЕГИЯ НА ФСГ Васил Левски за 2023-2028 г.
 2. Стратегия за управление на риска (ЗФУКПС)
 3. Етичен кодекс
 4. Вътрешни правила за работна заплата
 5. Правилник за вътрешния трудов ред
 6. Годишен план и график на заседанията на педагогическия съвет
 7. Правилник за дейността на училището
 8. План за контролната дейност на директора
 9. Планове за контролната дейност на заместник директорите:  план ЗДУД 23-24, план ЗДУПД 23-24
 10. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 11. План на комисията за ритуали, тържества и празници
 12. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
 13. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията
 14. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
 15. План квалификационната дейност
 16. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
 17. Наредба за документите и документооборота
 18. Класификационна схема
 19. Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ и социално подпомагане
 20. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
 21. Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси
 22. Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции 
 23. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 24. Инструкция за използване на информационните системи от учителите и служителите във ФСГ 
 25. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
 26. Правила за използването на електронен дневник във ФСГ 
 27. Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия
 28. План за дейността на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата 
 29. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на ФСГ
 30. Вътрешни правила за работата на групата по условия на труд
 31. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури във ФСГ 
 32. Инструктаж на учениците от ФСГ за осигуряване на безопасността и здравето им по време на учебни занятия     
 33. Начален инструктаж, програма, инструктаж на работните места, програма периодичен инструктаж. Инструкция за безопасност при експлоатация на електрически уреди и инсталации. Инструктаж за безопасност и здраве при провеждане на занятия по физическо възпитание и спорт
 34. Инструкция за безопасна работа с водогрейни котли с ниско налягане
 35. Противопожарна инструкция
 36. Инструкция по документооборота на ФСГ  
 37. Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни 
 38. Училищна програма за повишаване на качеството на образование
 39. План за работа на групата по условие на труд 
 40. План за сигурност при противодействие на тероризма
 41. План за работа по механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците във ФСГ
 42. Правила за ученическите пътувания с обща цена, организирани от ФСГ
 43. Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация на персонала
 44. Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди във ФСГ
 45. Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал 
 46. Правила за получаване на стипендии
 47. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците
 48. Правилник за дейността на обществения съвет
 49. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
 50. Правилник за пропускателния режим
 51. Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение
 52. Планове на МО
 53. Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина
 54. Процедура за издаване на дубликати на дипломи
 55. Вътрешни правила за водене на регистри по ЗЗЛД   
 56. Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби
 57. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната година 
 58. План програма за наставничество
 59. Процедура по налагане на санкции и мерки на ученици  
 60. Спортен календар
 61. Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора
 62. Алгоритъм за действия при работа в случаи на разпространение, употреба и/или държане с цел разпространение на наркотични вещества и техните аналози във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич и прилежащата му територия
 63. Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
 64. Декларация за достъпност

Документи за учебната 2022/2023 год. 

Учебници и учебни помагала Заповед 

Училищна документация 2022/2023

 1. Училищна документация утвърдена със заповед на Директора на ФСГ „Васил Левски“
 2. СТРАТЕГИЯ НА ФСГ Васил Левски за 2023-2028 г.
 3. Стратегия за управление на риска (ЗФУКПС)
 4. Етичен кодекс
 5. Вътрешни правила за работна заплата
 6. Правилник за вътрешния трудов ред
 7. Годишен план и график на заседанията на педагогическия съвет
 8. Правилник за дейността на училището
 9. План за контролната дейност на директора
 10. План за контролната дейност на заместник директорите
 11. Програма за здравно образование
 12. План на комисията за ритуали, тържества и празници
 13. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
 14. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията
 15. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
 16. План за класификационната дейност
 17. Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
 18. Наредба за документите и документооборота
 19. Класификационна схема
 20. Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ и социално подпомагане
 21. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
 22. Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси
 23. Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции
 24. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образувание
 25. Инструкция за използване на информационните системи от учителите и служителите във ФСГ
 26. Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
 27. Правила за използването на електронен дневник във ФСГ
 28. Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия
 29. План за дейността на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
 30. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на ФСГ
 31. Вътрешни правила за работата на групата по условия на труд
 32. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури във ФСГ
 33. Инструктаж на учениците от ФСГ за осигуряване на безопасността и здравето им по време на учебни занятия
 34. Инструктаж на учители, служители и ученици за работа в реална среда при условия на COVID-19
 35. Начален инструктаж, програма, инструктаж на работните места, програма периодичен инструктаж. Инструкция за безопасност при експлоатация на електрически уреди и инсталации. Инструктаж за безопасност и здраве при провеждане на занятия по физическо възпитание и спорт
 36. Инструкция за безопасна работа с водогрейни котли с ниско налягане
 37. Противопожарна инструкция
 38. Инструкция по документооборота на ФСГ
 39. Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни
 40. Превенция и контрол в условия на КОВИД
 41. Училищна програма за повишаване на качеството на образование
 42. Номенклатура на делата със срокове на съхраняване
 43. План за работа на групата по условие на труд
 44. План за сигурност при противодействие на тероризма
 45. План за работа по механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците във ФСГ
 46. Правила за ученическите пътувания с обща цена, организирани от ФСГ
 47. Правила за организирането и провеждането на вътрешно институционалната квалификация на персонала
 48. Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди във ФСГ
 49. Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал
 50. Правила за получаване на стипендии
 51. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците
 52. Правилник за дейността на обществения съвет
 53. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 54. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
 55. Правилник за пропускателния режим
 56. Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение
 57. Планове на МО
 58. Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина
 59. Процедура за издаване на дубликати на дипломи
 60. Вътрешни правила за водене на регистри по ЗЗЛД
 61. Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби
 62. План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната година
 63. План програма за наставничество
 64. Процедура по налагане на санкции и мерки на ученици
 65. Спортен календар
 66. Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора

Документи за учебната 2021/2022 год.

Стратегия за развитие на ФСГ 2020-2024 г. – тук
Етичен кодекс – тук
Правилник за вътрешния трудов ред – тук
Вътрешни правила за работна заплата – тук
Правилник за дейността на гимнaзията – тук
Годишен план и график на заседанията на ПС 2021-2022 – тук
План за квалификационната дейност – тук
Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционална квалификация – тук
План за контролната дейност на директора – тук
План за контролната дейност на зам.-директора – тук
Правила за отпускане на стипендии – тук
Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение – тук
Мерки за качествено образование – тук
Правила за осигуряване на ЗБУТ – тук
Инструктаж на учениците за осигуряване на безопасността и здравето им по време на учебни занятия – тук
Инструктаж на ученици за работа в компютърен кабинет – тук
Инструктаж на учениците за безопасност във физкултурния салон и на спортната площадка – тук
Превенция и контрол във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ в условия на COVID-19 – тук
Процедура при налагане санкции на ученици – тук
Правила за работа с електронен дневник – тук
Вътрешни правила за обработване на лични данни – тук
Вътрешни правила за реда за водене на регистри по ЗЗЛД – тук
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – тук
Вътрешни правила за организиране и провеждане на занимания по интереси – тук
Правила за ученически туристически пътувания с обща цена – тук
Вътрешни правила за организиране участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или други институции, в училище или извън него – тук
Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ Добрич и ДСП – Добрич по отношение осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците – тук
Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците – тук
План зa рaбoтa на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тoрмoз между учениците – тук
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученикa – тук
Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия – тук
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – тук
Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност – тук
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците – тук
План за работа на комисията за превенция на противообществените прояви на учениците – тук
План за работата на комисията за ритуали, тържества и празници – тук
Правилник за пропускателния режим – тук
Правила за действие при подаване на анонимен телефонен сигнал – тук
План за сигурност при противодействие на тероризма – тук
Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали – тук
Годишен план на училищната комисия по БДП – тук
Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал – тук
Правила за организация и провеждане на практическо обучение – тук
Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина – тук
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси – тук
Инструкция за използването на информационните системи от персонала – тук
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията  – тук
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари – тук
Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди… – тук
Процедура за издаване на дубликати на документи – тук
Спортен календар – тук
Превенция и контрол във ФСГ „Васил Левски“ в условията на КОВИД 19 – тук


 Документи за учебната 2020/2021 год.

Стратегия за развитие на ФСГ 2020-2024 г. – тук 
Етичен кодекс – тук
Правилник за вътрешния трудов ред – тук
Вътрешни правила за работна заплата, актуализация 01.2021 – тук
Правилник за дейността на гимнaзията – тук
Годишен план и график на заседанията на ПС 2020-2021 – тук
Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение – тук
Училищна програма за повишаване качеството на образование – тук
Правилник за осигуряване на ЗБУТ – тук
Инструктаж на учители, служители и ученици за работа в реална среда при условия на COVID-19 – тук
Превенция и контрол във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ в условия на COVID-19 – тук
Процедура при налагане санкции на ученици – тук
Правила за работа с електронен дневник – тук
Вътрешни правила за обработване на лични данни
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – тук
Вътрешни правила за организиране и провеждане на занимания по интереси – тук
Правила за ученически туристически пътувания с обща цена – тук
Вътрешни правила за организиране участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или други институции, в училище или извън него – тук
Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ Добрич и ДСП – Добрич по отношение осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците – тук
Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците – тук
План зa рaбoтa на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тoрмoз между учениците – тук
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученикa – тук
Годишен план на училищната комисия за подкрепа за личностно развитие на учениците – тук
Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия – тук
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – тук
Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност – тук
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците – тук
План за работа на комисията за превенция на противообществените прояви на учениците – тук
Правилник за пропускателния режим – тук
Правила за действие при подаване на анонимен телефонен сигнал – тук
Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали – тук
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност … тук
Годишен план на училищната комисия по БДП – тук
БДП – план-програма за действие 2021 год. – тук
Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал – тук
Правила за организация и провеждане на практическо обучение – тук
Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина – тук
НОВО!  Учебници и учебни помагала, които може да се използват в 8., 9., 10., 11. и 12. клас през учебната 2021/2022 година – тук

 


Държавни образователни стандарти

Държавни образователни стандарти (mon.bg)
Държавни образователни изисквания (mon.bg) за учебно съдържание
ДОС за придобиването на квалификация по професия –тук
Учебни планове и програми по години за професионално образование – тук

ДОС публикувани в Държавен вестник – тук

Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия … – тук


 Документи за учебната 2019/2020 год.

Стратегия за развитие на ФСГ 2016-2020 г.
Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила за работна заплата
Правилник за дейността на гимнaзията
Годишен план и график на заседанията на ПС 2019-2020
Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение
Училищна програма за повишаване качеството на образование
Правилник за осигуряване на ЗБУТ
Процедура при налагане санкции на ученици
Правила за работа с електронен дневник
Вътрешни правила за обработване на лични данни

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Вътрешни правила за организиране и провеждане на занимания по интереси

Правила за ученически туристически пътувания с обща цена
Вътрешни правила за организиране участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или други институции, в училище или извън него

Алгоритъм за взаимодействие между ФСГ Добрич и ДСП – Добрич по отношение осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците
План зa рaбoтa пo мeхaнизма за противодействие на тoтмoза
Програма за превенция на ранното напускане на училище и недопускане на отсъствия
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
Училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците

Правилник за пропускателния режим
Правила за действие при подаване на анонимен телефонен сигнал
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция
Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
Вътрешни правила за мерките срещу изпиране на пари
Вътрешни правила за достъп до информация
Инструкция за използване на информационните системи


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищен учебен план за учебната 2019-2020 година – VIII – XII клас.

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Инфо 136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задължително предучилищно образование – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование.
Инфо 143 – Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен на клас, етап или основна степен на образование.
Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. 2
Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – не се предоставя от ФСГ „Васил Левски“.
Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
Инфо 154 – Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация.
Инфо 155 – Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна година.
Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – в сила от учебната 2021-2022 учебна година.


Графици

График – класни работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 год. – изтегли
Графици – контролни работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 год.


ЗАПОВЕДИ

2019/2020 уч. год.

 1. Заповед за определяне формите на обучение
 2. Заповед за определяне начало и край на учебния ден
 3. Заповед за определяне на почивките между учебните часове
 4. Заповед за определяне на класните ръководители
 5. Заповед за утвърждаване на график за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – изтегли
 6. Заповед за определяне на дежурни учители
 7. Заповед за утвърждаване график за консултации

Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок 2019/2020 уч. година – изтегли


БЮДЖЕТ

Утвърден бюджет

Отчети


Състезания

 


Свободни места – по класове и специалности


УЧЕБНИЦИ

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти,  които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД 09-377/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка:  Учебниците за X клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебните комплекти* по чужд език по учебни програми за постигане на нива от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система